TIỂU ĐƯỜNG-MỠ MÁU

Sắp xếp theo:
Meyersiliptin 50mg
Xem nhanh

Meyersiliptin 50mg

330.000₫/hộp
Troytor 20mg
Xem nhanh

Troytor 20mg

130.000₫/hộp
Troytor 10mg
Xem nhanh

Troytor 10mg

130.000₫/hộp
Glycinorm 80mg
Xem nhanh

Glycinorm 80mg

70.000₫/hộp
Pitator 2mg
Xem nhanh

Pitator 2mg

540.000₫/hộp
Colestrim 160mg
Xem nhanh

Colestrim 160mg

80.000₫/hộp
Atizet plus
Xem nhanh

Atizet plus

165.000₫/hộp
Hypravas 20mg
Xem nhanh

Hypravas 20mg

240.000₫/hộp
Lipanthyl 145mg
Xem nhanh

Lipanthyl 145mg

360.000₫/hộp
Torvazin 20mg
Xem nhanh

Torvazin 20mg

120.000₫/hộp
Glucofine 500mg
Xem nhanh

Glucofine 500mg

50.000₫/hộp
Atozet 10/10 mg
Xem nhanh

Atozet 10/10 mg

640.000₫/hộp
Atozet 10/20 mg
Xem nhanh

Atozet 10/20 mg

740.000₫/hộp
Pitaterol
Xem nhanh

Pitaterol

570.000₫/hộp
Torvazin 10mg
Xem nhanh

Torvazin 10mg

90.000₫/hộp
Getzglim 2mg
Xem nhanh

Getzglim 2mg

70.000₫/hộp
Enteka - YB
Xem nhanh

Enteka - YB

65.000₫/hộp
Staclazide 30 MR
Xem nhanh

Staclazide 30 MR

60.000₫/hộp
Melanov M
Xem nhanh

Melanov M

250.000₫/hộp
Rishon 10mg
Xem nhanh

Rishon 10mg

150.000₫/hộp
Perosu 10mg
Xem nhanh

Perosu 10mg

210.000₫/hộp
Microvatin 5mg
Xem nhanh

Microvatin 5mg

110.000₫/hộp
LDNil 20mg
Xem nhanh

LDNil 20mg

250.000₫/hộp