TIỂU ĐƯỜNG-MỠ MÁU

Sắp xếp theo:
Enteka - YB
Xem nhanh

Enteka - YB

65.000₫/hộp
Staclazide 30 MR
Xem nhanh

Staclazide 30 MR

45.000₫/hộp
Melanov M
Xem nhanh

Melanov M

250.000₫/hộp
Rishon 10mg
Xem nhanh

Rishon 10mg

150.000₫/hộp
Perosu 10mg
Xem nhanh

Perosu 10mg

210.000₫/hộp
Microvatin 5mg
Xem nhanh

Microvatin 5mg

110.000₫/hộp
LDNil 20mg
Xem nhanh

LDNil 20mg

250.000₫/hộp
LDNil 10mg
Xem nhanh

LDNil 10mg

210.000₫/hộp
Golddicron MR
Xem nhanh

Golddicron MR

150.000₫/hộp
Nasrix
Xem nhanh

Nasrix

350.000₫
Delorin 10mg
Xem nhanh

Delorin 10mg

220.000₫
Siofor 500mg
Xem nhanh

Siofor 500mg

85.000₫
Roswera 10mg
Xem nhanh

Roswera 10mg

135.000₫
Pravacor 10mg
Xem nhanh

Pravacor 10mg

150.000₫
Zentocor 40mg
Xem nhanh

Zentocor 40mg

380.000₫
Siofor 1000mg
Xem nhanh

Siofor 1000mg

110.000₫
Insunova 30/70
Xem nhanh

Insunova 30/70

140.000₫