TIỂU ĐƯỜNG-MỠ MÁU

Sắp xếp theo:
Dorocron MR 60mg
Xem nhanh

Dorocron MR 60mg

110.000₫/hộp
Hafenthyl 200mg
Xem nhanh

Hafenthyl 200mg

100.000₫/hộp
Staclazide 60mg
Xem nhanh

Staclazide 60mg

60.000₫/hộp
Metformin 850mg Stada
Xem nhanh

Metformin 850mg Stada

60.000₫/hộp
Co Miaryl 2mg/500mg
Xem nhanh

Co Miaryl 2mg/500mg

125.000₫/hộp
Xigduo XR 10/500mg
Xem nhanh

Xigduo XR 10/500mg

670.000₫/hộp
Dorobay 50mg
Xem nhanh

Dorobay 50mg

110.000₫/hộp
Metformin 500mg Stada
Xem nhanh

Metformin 500mg Stada

50.000₫/hộp
Dorobay 100mg
Xem nhanh

Dorobay 100mg

150.000₫/hộp
Galvusmet 50/500mg
Xem nhanh

Galvusmet 50/500mg

610.000₫/hộp
Glirit 500/5mg
Xem nhanh

Glirit 500/5mg

110.000₫/hộp
Glimepiride 4mg Stada
Xem nhanh

Glimepiride 4mg Stada

100.000₫/hộp
Rosuvastatin 20mg Stada
Xem nhanh

Rosuvastatin 20mg Stada

220.000₫/hộp
Xigduo XR 10/1000 mg
Xem nhanh

Xigduo XR 10/1000 mg

650.000₫/hộp
Xigduo XR 5/1000mg
Xem nhanh

Xigduo XR 5/1000mg

660.000₫/hộp
Glucodex 80mg
Xem nhanh

Glucodex 80mg

140.000₫/hộp
Jardiance Duo 5/1000mg
Xem nhanh

Jardiance Duo 5/1000mg

400.000₫/hộp
Pms Rosuvastatin 10mg
Xem nhanh

Pms Rosuvastatin 10mg

250.000₫/hộp