TIỂU ĐƯỜNG-MỠ MÁU

Sắp xếp theo:
Dapzin 10mg
Xem nhanh

Dapzin 10mg

510.000₫/hộp
DW-Tra Timaro 5mg
Xem nhanh

DW-Tra Timaro 5mg

60.000₫/hộp
Atrox 10mg
Xem nhanh

Atrox 10mg

200.000₫/hộp
Tormeg 20mg
Xem nhanh

Tormeg 20mg

100.000₫/hộp
Pravafen 40mg/160mg
Xem nhanh

Pravafen 40mg/160mg

880.000₫/lọ
Hemfibrat 300mg
Xem nhanh

Hemfibrat 300mg

80.000₫/hộp
Silvasten 20/10mg
Xem nhanh

Silvasten 20/10mg

200.000₫/hộp
Avast-EZ
Xem nhanh

Avast-EZ

260.000₫/hộp
Enyglid 1mg
Xem nhanh

Enyglid 1mg

220.000₫/hộp
Azetatin 40mg
Xem nhanh

Azetatin 40mg

750.000₫/hộp
GLY4PAR 30
Xem nhanh

GLY4PAR 30

75.000₫/hộp
Glyxambi 25/5mg
Xem nhanh

Glyxambi 25/5mg

1.350.000₫/hộp
Apsentio 4mg
Xem nhanh

Apsentio 4mg

600.000₫/hộp
Ezoleta 10mg
Xem nhanh

Ezoleta 10mg

320.000₫/hộp
Dapzin 5mg
Xem nhanh

Dapzin 5mg

450.000₫/hộp
Ezensimva 10/20
Xem nhanh

Ezensimva 10/20

130.000₫/hộp
Glumeform 500 XR
Xem nhanh

Glumeform 500 XR

160.000₫/hộp
Ezenstatin 10mg/10mg
Xem nhanh

Ezenstatin 10mg/10mg

150.000₫/hộp
Hypolip 20mg
Xem nhanh

Hypolip 20mg

70.000₫/hộp
Metformin Denk 1000
Xem nhanh

Metformin Denk 1000

220.000₫/hộp
Glimepiride Denk 3
Xem nhanh

Glimepiride Denk 3

100.000₫/hộp