TIỂU ĐƯỜNG-MỠ MÁU

Sắp xếp theo:
Lipanthyl 145mg
Xem nhanh

Lipanthyl 145mg

360.000₫/hộp
Torvazin 20mg
Xem nhanh

Torvazin 20mg

120.000₫/hộp
Glucofine 500mg
Xem nhanh

Glucofine 500mg

50.000₫/hộp
Atozet 10/10 mg
Xem nhanh

Atozet 10/10 mg

640.000₫/hộp
Atozet 10/20 mg
Xem nhanh

Atozet 10/20 mg

740.000₫/hộp
Pitaterol
Xem nhanh

Pitaterol

570.000₫/hộp
Torvazin 10mg
Xem nhanh

Torvazin 10mg

90.000₫/hộp
Getzglim 2mg
Xem nhanh

Getzglim 2mg

70.000₫/hộp
Enteka - YB
Xem nhanh

Enteka - YB

65.000₫/hộp
Staclazide 30 MR
Xem nhanh

Staclazide 30 MR

60.000₫/hộp
Melanov M
Xem nhanh

Melanov M

250.000₫/hộp
Rishon 10mg
Xem nhanh

Rishon 10mg

150.000₫/hộp
Perosu 10mg
Xem nhanh

Perosu 10mg

210.000₫/hộp
Microvatin 5mg
Xem nhanh

Microvatin 5mg

110.000₫/hộp
LDNil 20mg
Xem nhanh

LDNil 20mg

250.000₫/hộp
LDNil 10mg
Xem nhanh

LDNil 10mg

210.000₫/hộp
Golddicron MR
Xem nhanh

Golddicron MR

150.000₫/hộp
Nasrix
Xem nhanh

Nasrix

350.000₫
Delorin 10mg
Xem nhanh

Delorin 10mg

220.000₫
Siofor 500mg
Xem nhanh

Siofor 500mg

85.000₫