TIỂU ĐƯỜNG-MỠ MÁU

Sắp xếp theo:
Rostat 10mg
Xem nhanh

Rostat 10mg

135.000₫/hộp
Vastanic 10mg
Xem nhanh

Vastanic 10mg

190.000₫/hộp
TV.Fenofibrat 200mg
Xem nhanh

TV.Fenofibrat 200mg

70.000₫/hộp
Zlatko 50mg
Xem nhanh

Zlatko 50mg

210.000₫/hộp
Hypolip 10mg
Xem nhanh

Hypolip 10mg

60.000₫/hộp
Betic APC 750
Xem nhanh

Betic APC 750

130.000₫/hộp
Autifan 20mg
Xem nhanh

Autifan 20mg

90.000₫/hộp
Rovastin 10mg
Xem nhanh

Rovastin 10mg

260.000₫/hộp
Amaryl 4mg
Xem nhanh

Amaryl 4mg

130.000₫/hộp
Amaryl 2mg
Xem nhanh

Amaryl 2mg

120.000₫/hộp
Wosulin R
Xem nhanh

Wosulin R

100.000₫/lọ
Sezstad 10mg
Xem nhanh

Sezstad 10mg

130.000₫/hộp
A.T Atorvastatin 20mg
Xem nhanh

A.T Atorvastatin 20mg

50.000₫/hộp
Bivantox 200mg
Xem nhanh

Bivantox 200mg

260.000₫/hộp
Staclazide 80mg
Xem nhanh

Staclazide 80mg

160.000₫/hộp
USABetic - VG 50
Xem nhanh

USABetic - VG 50

100.000₫/hộp
Ryzodeg Flextouch 100U/ml
Xem nhanh

Ryzodeg Flextouch 100U/ml

1.200.000₫/hộp
Sitagibes 100mg
Xem nhanh

Sitagibes 100mg

150.000₫/hộp
Scilin R 100IU/ml
Xem nhanh

Scilin R 100IU/ml

130.000₫/lọ
Hypravas 40mg
Xem nhanh

Hypravas 40mg

260.000₫/hộp