UNG THƯ

Sắp xếp theo:
Geftib 250mg
Xem nhanh

Geftib 250mg

1.700.000₫/lọ
Asstrozol 1mg
Xem nhanh

Asstrozol 1mg

570.000₫/hộp
Cinahet 30mg
Xem nhanh

Cinahet 30mg

400.000₫/hộp
Cinacalcet 30mg
Xem nhanh

Cinacalcet 30mg

460.000₫/hộp
Kapeda 500mg
Xem nhanh

Kapeda 500mg

2.600.000₫/hộp
Lenvima 4mg
Xem nhanh

Lenvima 4mg

8.000.000₫/hộp
Lenvaxen 4mg
Xem nhanh

Lenvaxen 4mg

3.500.000₫/lọ
Tamifine 20mg
Xem nhanh

Tamifine 20mg

380.000₫/hộp
Tagrix 80mg
Xem nhanh

Tagrix 80mg

7.500.000₫/hộp
Afanix 40mg
Xem nhanh

Afanix 40mg

7.000.000₫/hộp
Arimidex 1mg
Xem nhanh

Arimidex 1mg

1.300.000₫/hộp
Arimidex 1mg
Xem nhanh

Arimidex 1mg

700.000₫/hộp
Navelbine 20mg
Xem nhanh

Navelbine 20mg

1.500.000₫/hộp
Navelbine 30mg
Xem nhanh

Navelbine 30mg

1.900.000₫/hộp
Diphereline P.R 3.75mg
Xem nhanh

Diphereline P.R 3.75mg

2.900.000₫/hộp
Lenalid 15mg
Xem nhanh

Lenalid 15mg

2.500.000₫/lọ
Thalix 100mg
Xem nhanh

Thalix 100mg

450.000₫/hộp
Ribometa 4mg
Xem nhanh

Ribometa 4mg

1.500.000₫/lọ
Cytarabine 1g/10ml
Xem nhanh

Cytarabine 1g/10ml

800.000₫/lọ
Hertraz 150
Xem nhanh

Hertraz 150

4.500.000₫/hộp