TUẦN HOÀN NÃO-THẦN KINH

Sắp xếp theo:
Anbatik
Xem nhanh

Anbatik

720.000₫/hộp
Statcoline
Xem nhanh

Statcoline

650.000₫/hộp
Saihasin 600mg/5ml
Xem nhanh

Saihasin 600mg/5ml

190.000₫/hộp
Citi F
Xem nhanh

Citi F

230.000₫/hộp
Sibetinic 5mg
Xem nhanh

Sibetinic 5mg

80.000₫/hộp
Zitad 50
Xem nhanh

Zitad 50

1.100.000₫/hộp
Edxor 37.5mg
Xem nhanh

Edxor 37.5mg

600.000₫/hộp
Zitad 200
Xem nhanh

Zitad 200

1.900.000₫/hộp
Aleucin 500mg/5ml
Xem nhanh

Aleucin 500mg/5ml

140.000₫/hộp
Vinacollin 500mg
Xem nhanh

Vinacollin 500mg

140.000₫/hộp
Amecitex 500mg
Xem nhanh

Amecitex 500mg

550.000₫/hộp
Pracetam 400mg
Xem nhanh

Pracetam 400mg

110.000₫/hộp
Maxx Viton 400mg
Xem nhanh

Maxx Viton 400mg

130.000₫/hộp
Savi Leucin
Xem nhanh

Savi Leucin

80.000₫/hộp
Medi Levosulpirid 50mg
Xem nhanh

Medi Levosulpirid 50mg

160.000₫/hộp
Xanax 0.5mg
Xem nhanh

Xanax 0.5mg

350.000₫/hộp
Halozam
Xem nhanh

Halozam

140.000₫/hộp
Synacthen Retard 1mg/ml
Xem nhanh

Synacthen Retard 1mg/ml

550.000₫/hộp
Ocetin 500mg
Xem nhanh

Ocetin 500mg

130.000₫/hộp
Atsotine 400mg
Xem nhanh

Atsotine 400mg

370.000₫/hộp
BFS-Thioctic
Xem nhanh

BFS-Thioctic

1.000.000₫/hộp
Maxx Viton 1200mg
Xem nhanh

Maxx Viton 1200mg

180.000₫/hộp