KHÁNG SINH - CHỐNG NẤM

Sắp xếp theo:
Erybact 365 (viên)
Xem nhanh

Erybact 365 (viên)

100.000₫/hộp
Ornisid 500mg
Xem nhanh

Ornisid 500mg

630.000₫/hộp
Direntab 200mg
Xem nhanh

Direntab 200mg

300.000₫/hộp
RV Moxi 400mg/100ml
Xem nhanh

RV Moxi 400mg/100ml

100.000₫/lọ
Quinrox 400/40
Xem nhanh

Quinrox 400/40

50.000₫/lọ
Pimenem 1g
Xem nhanh

Pimenem 1g

150.000₫/lọ
Befenxim 100mg/5ml
Xem nhanh

Befenxim 100mg/5ml

80.000₫/hộp
ZT Amox
Xem nhanh

ZT Amox

110.000₫/lọ
Imenir 125mg
Xem nhanh

Imenir 125mg

100.000₫/hộp
Ceftopix 50
Xem nhanh

Ceftopix 50

80.000₫/lọ
Bizrani 45ml
Xem nhanh

Bizrani 45ml

140.000₫/lọ
Bravine 50ml
Xem nhanh

Bravine 50ml

100.000₫/lọ
Indclav 312.5
Xem nhanh

Indclav 312.5

100.000₫/lọ
Dorogyne
Xem nhanh

Dorogyne

60.000₫/hộp
Fortdinir gói
Xem nhanh

Fortdinir gói

110.000₫/hộp
Crutit 500mg
Xem nhanh

Crutit 500mg

490.000₫/hộp
Lyfomin 400mg
Xem nhanh

Lyfomin 400mg

270.000₫/hộp
Falofant
Xem nhanh

Falofant

70.000₫/hộp
Crocin Kid 100
Xem nhanh

Crocin Kid 100

150.000₫/hộp
Crocin Kid 50mg
Xem nhanh

Crocin Kid 50mg

120.000₫/hộp
Armten 90mg
Xem nhanh

Armten 90mg

250.000₫/hộp
Tolsus 60ml
Xem nhanh

Tolsus 60ml

80.000₫/lọ