KHÁNG SINH - CHỐNG NẤM

Sắp xếp theo:
Piyeloseptyl 100mg
Xem nhanh

Piyeloseptyl 100mg

500.000₫/hộp
Piyeloseptyl 50mg
Xem nhanh

Piyeloseptyl 50mg

400.000₫/hộp
Fabafixim 100mg
Xem nhanh

Fabafixim 100mg

50.000₫/hộp
Bestporal 100mg
Xem nhanh

Bestporal 100mg

50.000₫/hộp
Skypodox 100mg
Xem nhanh

Skypodox 100mg

50.000₫/hộp
V Prox 200mg
Xem nhanh

V Prox 200mg

60.000₫/hộp
Nuceftri-1000
Xem nhanh

Nuceftri-1000

170.000₫/10 lọ
Sefotime 1g
Xem nhanh

Sefotime 1g

130.000₫/10 lọ
Kupfloxanal 200mg
Xem nhanh

Kupfloxanal 200mg

170.000₫/hộp
ATmuzyn 400
Xem nhanh

ATmuzyn 400

300.000₫/hộp
Zelfamox 250/125
Xem nhanh

Zelfamox 250/125

160.000₫/hộp
Menazin 200mg
Xem nhanh

Menazin 200mg

360.000₫/hộp
Cefopefast 2g
Xem nhanh

Cefopefast 2g

250.000₫/hộp
Mykuin 500mg
Xem nhanh

Mykuin 500mg

130.000₫/hộp
Iba-Mentin 500mg/62.5mg
Xem nhanh

Iba-Mentin 500mg/62.5mg

100.000₫/hộp
Akudinir 250mg
Xem nhanh

Akudinir 250mg

120.000₫/lọ
Trimexazol
Xem nhanh

Trimexazol

70.000₫/lọ
Becatrim
Xem nhanh

Becatrim

70.000₫/hộp
Auropodox 200mg
Xem nhanh

Auropodox 200mg

100.000₫/hộp
Auropodox 100mg
Xem nhanh

Auropodox 100mg

100.000₫/hộp
Trixone 1g
Xem nhanh

Trixone 1g

200.000₫/lọ